مقررات

سفارشات ثبت شده باید یا از طریق درگاه اینترنتی در سایت پرداخت شود و یا قبل از ارسال به شماره کارت 6104337978551511 بانک ملت به نام ساناز کچویی پرداخت شود.

سفارشاتی که ارسال آنها از طرف مشتری به تعویق بیافتد نهایتا تا 3 روز برای مشتری نگهداری میشود و بعد از آن سفارش کنسل خواهد شد